OFERTA

Geodezja dla Klientów indywidualnych

Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych


Wznowienia znaków granicznych dokonujemy wszędzie tam gdzie znaki te zostały zniszczone, przesunięte lub uszkodzone zaś klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Przykładowo chce mieć informację jak przebiega granica przy sprzedaży nieruchomości, budowie domu czy budowie ogrodzenia.

Wznowienie takie może być dokonane tylko na podstawie istniejących odpowiednich dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia znaków granicznych zgłaszamy do PZGiK jako praca Po uzyskaniu z Zasobu Państwowego materiałów źródłowych dotyczących przebiegu granic przystępujemy do pracy jeśli tylko istnieją odpowiednie dokumenty geodezyjne w Zasobie.

Po dokonaniu analizy materiałów źródłowych dotyczących możliwości wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych zawiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości dotyczą o czynnościach które będą prowadzone w danym dniu w terenie przez naszą firmę. Z przeprowadzonych czynności wznowienia znaków granicznych sporządzamy protokół, który strony zainteresowane muszą podpisać i który wraz z całą niezbędną dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do zasobu państwowego.

Warto wiedzieć, że czynność wznowienia znaków granicznych jest czynnością techniczną niewywołującą żadnych skutków dla stanu prawnego granic nieruchomości i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego ani sądowego, bowiem nie wiąże się z rozstrzygnięciem organu.

Tym niemniej są to ważne i niejednokrotnie utrudnione technicznie czynności, bowiem geodeta musi odtworzyć położenie znaku granicznego dokładnie w tym samym miejscu, które on wcześniej zajmował. Żeby to wykonać poprawnie należy rzetelnie zbadać dokumentację z zasobu, pomiarowe materiały archiwalne oraz przeprowadzić niejednokrotnie żmudną analizę w terenie bazując na punktach pomiarowych, które się zachowały, a z których inny geodeta korzystał nadając im ich pierwotne położenie.


Ustalenie przebiegu granic


Usługę ustalenia przebiegu granicy możemy wykonać gdy zleceniodawca nie wie jak przebiega granica między swoją działką a działką sąsiednią.

Procedury ustalania granic możemy dokonać między innymi wtedy kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i zarazem w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w rejestrach państwowych, nie ma możliwości wyznaczenia położenia znaków granicznych/punktów granicznych.

Zawiadamiamy wówczas zainteresowane strony o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i bezpośrednio w terenie ustalamy przebieg granic, którego podstawą mogą być:

 • zgodne wskazania właścicieli lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
 • ostatni spokojny stan władania
 • zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych wraz z analizą dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych.

Z przeprowadzonych czynności geodeta ma obowiązek sporządzić protokół ustalenia przebiegu granic, który powinny podpisać w terenie wszystkie zainteresowane strony.

Procedura ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych musi być zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK zaś materiały powstałe w jej wyniku (dzienniki pomiarowe, szkice graniczne, wykazy współrzędnych, protokoły) muszą być przekazane do Państwowego Zasobu po zakończeniu czynności geodezyjnych.


Wstępny projekt podziału nieruchomości


Chcąc dokonać podziału działki ewidencyjnej właściciel nieruchomości lub użytkownik wieczysty nieruchomości (jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego musi być zgoda wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych) zobowiązany jest złożyć wniosek do właściwego Urzędu Miasta lub Gminy na terenie którego znajduje się przedmiotowa działka.

Do wniosku o dokonanie podziału wraz z prośbą o wydanie opinii o zgodność proponowanego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego (w razie braku tego planu - podziału można dokonać, jeżeli jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub z przepisami odrębnymi) dołączamy także niezbędne dokumenty, którymi są m.in. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, wypis z katastru nieruchomości oraz odpowiednio opracowany zgodnie z przepisami wstępny projekt podziału.

Wstępny projekt podziału musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowany na kopii mapy zasadniczej pochodzącej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, którą należy przed wykonaniem opracowania pozyskać zgłaszając odpowiednie zamówienie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Po złożeniu niezbędnej dokumentacji, Urząd Miasta/ Gminy bada możliwości wykonania podziału w toku postępowania i wydaje opinie pozytywną bądź negatywną dotyczącą wstępnego projektu podziału jako zgodnego/niezgodnego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Pozytywna opinia wstępnego projektu podziału kończy pierwszy etap zmierzający do podziału działki i uruchamia procedurę geodezyjno-prawną rozpoczynającą właściwe podzielenie działki ewidencyjnej stanowiąc integralną część dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania podziału.

Warto tutaj zaznaczyć, że podział nieruchomości jest dopuszczalny jeżeli jest zapewniony dostęp do drogi publicznej.


Projekt podziału nieruchomości


Kwestia podziałów nieruchomości jest uregulowana aktem prawnym w randze ustawy oraz odpowiednimi rozporządzeniami.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego (w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi) geodeta mając pewność, że może przystąpić do wykonania właściwego podziału nieruchomości zgłasza pracę geodezyjną do właściwego miejscowo Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Po otrzymaniu materiałów dotyczących granic i zawartych w państwowym rejestrze danych, przystępujemy w pierwszej kolejności do wnikliwej analizy istniejących dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych.

Ma to fundamentalne znaczenie, bowiem musimy w dalszym etapie na gruncie dokonać tzw. przyjęcia granic do podziału potwierdzonego stosownym protokołem, który strony powinny podpisać.

Przyjęcie tych granic dla nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania Ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości oraz danych wykazanych w katastrze nieruchomości.

Na tym etapie mając zgłoszoną pracę geodezyjną dokonujemy również wywiadu w terenie, gdzie sprawdzamy stan i dostępność punktów osnowy geodezyjnej z której dokonamy w dalszym etapie czynności technicznych na gruncie oraz stan znaków granicznych na gruncie.

Posiadając wiedzę odnośnie istniejących dokumentów oraz stan na gruncie, przystępujemy do zawiadomień stron o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych i/lub o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych jeżeli wcześniej nie były ustalone i dokonujemy takich samych czynności, które opisane są w procedurach: Wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic.

Podczas tych czynności przyjmujemy granice nieruchomości podlegającej podziałowi w trybach:

 • odszukania znaków granicznych
 • wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków
 • wyznaczenia punktów granicznych na podstawie archiwalnych operatów geodezyjnych
 • wznowienia znaków granicznych

Ze wszystkich czynności sporządzamy odpowiednie protokoły oraz końcowy na tym etapie prac protokół przyjęcia granic nieruchomości.

Wszystkie protokoły powinny być podpisane przez zainteresowane strony, które stawiły się w określonym w zawiadomieniu terminie na gruncie.

W dalszym etapie prac, przystępujemy do opracowania operatu technicznego, który będzie musiał być przyjęty do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, i na który składać się będą wszystkie dokumenty pomiarowe takie jak szkice polowe, dzienniki z wykonanych pomiarów terenowych, protokoły, odchylenia liniowe, wykazy współrzędnych, obliczenia powierzchni działek oraz użytków, mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych.

Po wykonaniu powyższych czynności oraz skompletowaniu niezbędnej dokumentacji przekazujemy operat z wykonanych prac do Zasobu.

Organ kontrolny sprawdza całość dokumentacji, czy została ona wykonana zgodnie z przepisami prawa oraz po weryfikacji przyjmuje całość dokumentacji do Zasobu, zaś na dokumentach, które podlegać będą przekazaniu do Urzędu Miasta lub Gminy zamieszcza stosowną klauzulę, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kolejnym etapem jest przekazanie zatwierdzonej przez Państwowy Zasób Geodezyjny dokumentacji do Urzędu Miasta/Gminy, którą stanowią m.in.:

 • protokół z przyjęcia granic
 • wykazy zmian gruntowych
 • mapa z projektem podziału

Na podstawie tej dokumentacji Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta wydaje Decyzję zatwierdzającą projekt podziału.

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.

Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowej, możemy przystąpić do ostatniego etapu prac, którym jest utrwalenie na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych.

Z powyższych czynności sporządzamy protokół oraz szkic wyznaczenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi.

Całość sporządzonej na tym etapie dokumentacji wraz z prawomocną decyzją administracyjną, protokołem, szkicami, dziennikami pomiarowymi, wykazami współrzędnych podlega ponownie przekazaniu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, zaś sprawdzona i przyjęta przez Zasób dokumentacja stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz uzyskania wyrysu z ewidencji gruntów celem dokonania wpisu w księdze wieczystej, bądź podpisania aktu notarialnego.


Mapa do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych


Mapa do celów projektowych jest niezbędnym opracowaniem do wykonania projektu budowlanego i musi być sporządzona zgodnie z przepisami przez geodetę uprawnionego.

Opracowanie to jest bazą do wykonania przez architekta lub projektanta tak zwanego Planu Zagospodarowania Działki, który to plan stanowi z kolei załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub załącznik do zgłoszenia zamiaru budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Mapa taka powstaje po zgłoszeniu przez inwestora zamiaru jej wykonania.

Geodeta ma obowiązek zgłoszenia takiej pracy do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i po wykonaniu pomiarów – naniesienia stosownych zmian do państwowych baz danych.

W tym celu, po zgłoszeniu przez Klienta chęci przystąpienia do takiego opracowania, zgłaszamy tą pracę we właściwym miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Po uzyskaniu materiałów pochodzących z państwowych baz danych takich jak: mapy zasadnicze, opracowania ewidencyjne, dane dotyczące sieci uzbrojenia podziemnego, dane dotyczące punktów osnowy państwowej, itp. przystępujemy do ich analizy i jeśli są one na tyle dokładne, że okażą się przydatne do wykorzystania przy tworzeniu mapy do celów projektowych – włączamy je do naszej roboczej bazy danych na podstawie której powstanie opracowanie przeznaczone dla Klienta.

Kolejnym etapem jest wywiad terenowy w trakcie którego udajemy się na miejsce działki przeznaczonej do zagospodarowania i sprawdzamy stan aktualności szczegółów terenu (tj. słupy, budynki, ogrodzenia, naziemne elementy sieci uzbrojenia podziemnego i wiele innych) ze stanem widniejącym na mapach pochodzących z Państwowego Zasobu.

To sprawdzenie jest bardzo ważne, bowiem prawidłowo wykonane może decydować w przyszłości o tym czy nowo - wybudowany obiekt zostanie przyjęty przez organ nadzoru budowlanego i czy uzyskamy odbiór techniczny obiektu.

Bywają bowiem przypadki, gdzie właściciel nie wie jak przebiega granica jego działki w terenie zaś na mapie musi ona być prawidłowo naniesiona z uwagi na przepisy bhp obowiązujące w budownictwie.

Błędne naniesienie elementów zagospodarowania przestrzennego lub ich pominięcie na mapie do celów projektowych może również dać fałszywą informację dla architekta lub projektanta o rzeczywistości na gruncie, co może w przyszłości bardzo zakłócić proces budowy domu i przyczynić się nawet do wszczęcia postępowania przez organ nadzoru budowlanego.

Prawidłowe naniesienie elementów zagospodarowania w obszarze inwestycji i dla terenu otaczającego teren inwestycji jest podstawą-bazą na której będą się opierać budowlańcy.

Nie bez znaczenia dla określenia poziomu posadowienia budynku jest również prawidłowe oraz dokładne i szczegółowe odzwierciedlenie rzeźby terenu dla obszaru inwestycji.

W wyniku analizy dokumentacji źródłowej oraz na podstawie pomiarów terenowych dobieramy odpowiednie techniki pomiaru, nawiązujemy się do państwowych punktów osnowy geodezyjnej oraz zwracamy uwagę na problemy związane z granicami działek ewidencyjnych i stosunków sąsiedzkich, o których inwestor może nie mieć pojęcia.

Po wykonaniu pomiarów terenowych przystępujemy do opracowania operatu technicznego z wykonanych prac, który podlegał będzie przekazaniu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W tym opracowaniu będą zgromadzone wszystkie dokumenty powstałe z przeprowadzonych czynności, w tym mapy wywiadu terenowego, szkice polowe, dzienniki pomiarowe, analizy dokładności, obliczenia oraz kopia mapy do celów projektowych przeznaczona dla klienta.

Po złożeniu operatu technicznego do Zasobu podlega on weryfikacji, czy wykonane opracowanie spełnia obowiązujące standardy techniczne oraz czy dane zgromadzone w operacie nadają się do przyjęcia do Państwowych baz danych takich jak: baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu czy baza danych ewidencji gruntów i budynków.

Pozytywny wynik takiej kontroli powoduje, że dane powstałe w wyniku wykonanych pomiarów np. nowo powstałe budynki w sąsiedztwie inwestycji, których nie było na mapach, czy nowo powstałe sieci uzbrojenia terenu zostają wniesione do Państwowych baz danych, zaś mapa do celów projektowych w odpowiedniej ilości egzemplarzy i przeznaczona dla klienta - dostaje dzięki odpowiedniej klauzuli formę dokumentu, na którym projektant lub architekt może wykonać projekt zagospodarowania działki.

Wykonujemy takie opracowania w wersji tradycyjnej – forma papierowa oraz na życzenie klienta również w wersji cyfrowej - opracowanie numeryczne w odpowiednim formacie.

Warto przy omawianiu tego zagadnienia zaznaczyć, że nie ma takiego pojęcia jak „okres ważności mapy do celów projektowych”.

Mapa traci bowiem aktualność z chwilą kiedy zostaną zmienione informacje w niej zawarte – np. informacje dotyczące położenia sieci uzbrojenia terenu, informacje dotyczące przebiegu granic nieruchomości, czy informacje dotyczące infrastruktury naziemnej.


Wytyczenie w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków


Zgłaszając nam wytyczenie budynku jednorodzinnego należy mieć:

 • projekt budowlany zatwierdzony prawomocną decyzją lub zgłoszenie budowy
 • wybranego kierownika budowy

Ponadto należy zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przed rozpoczęciem robót budowlanych

Rozpoczynamy wówczas od uzgodnienia z Kierownikiem Budowy jakie elementy mamy w terenie zrealizować: osie konstrukcyjne czy też zewnętrzne krawędzie ław fundamentowych z ociepleniem lub bez. Z tych elementów będzie potem korzystał kierownik budowy oraz budowlańcy realizując obiekt w terenie.

W kolejnym etapie, aby móc poprawnie i zgodnie z projektem budowlanym wyznaczyć budynek na gruncie należy rozpocząć od geodezyjnego opracowania projektu budowlanego, które polega na przygotowaniu danych matematycznych niezbędnych do wyznaczenia w terenie położenia elementów zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Korzystamy tutaj z informacji jaką niesie ze sobą opracowany przez architekta lub projektanta Plan Zagospodarowania Działki wykonany na wcześniej przygotowanej i zatwierdzonej przez urząd mapie do celów projektowych oraz z informacji zawartych w projekcie budowlanym.

Bardzo ważne na etapie tyczenia jest zapewnienie odpowiedniego usytuowania względem innych zabudowań a zwłaszcza względem granic działki.

Jeżeli budynek jest zaprojektowany w bliskiej odległości od granicy, zwracamy szczególną uwagę na wymagane przepisami minimalne odległości i ich restrykcyjne zachowanie względem granic działki.

W takich przypadkach badamy dokumentację znajdującą się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym i jeżeli zachodzi konieczność wykonujemy wówczas dodatkową usługę związaną ze wznowieniem znaków granicznych/wyznaczeniem punktów granicznych, bądź dokonujemy ustalenia przebiegu granic, aby mieć całkowitą pewność, że odległości do granicy narzucone przepisami prawa zostaną spełnione w terenie, a inwestor nie zostanie narażony w przyszłości na problemy prawne przy końcowym odbiorze budynku.

Z tego powodu prace geodezyjne związane z wyznaczaniem obiektu budowlanego w terenie zgłaszamy do właściwego miejscowo Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Po uzyskaniu materiałów dotyczących granic nieruchomości oraz miejsca położenia elementów planowanych inwestycji w porozumieniu z kierownikiem budowy przystępujemy do geodezyjnego opracowania projektu budowlanego.

Wynikiem tego opracowania jest szkic dokumentacyjny na którym są zawarte wszystkie informacje niezbędne do wyniesienia obiektu budowlanego w teren.

Na tym etapie w porozumieniu z projektantem lub architektem eliminujemy wszelkie niejednoznaczności pomiędzy danymi zawartymi w projekcie zagospodarowania działki i/lub w projekcie budowlanym, które niejednokrotnie mają miejsce.

Kolejnym etapem są prace terenowe polegające na wyznaczeniu punktów załamań zewnętrznych krawędzi ław fundamentowych (lub osi) w taki sposób aby nie uległy one uszkodzeniu podczas prac ziemnych.

Do tego celu utrwala się w terenie tak zwane ławy ciesielskie na których oznacza się linie zewnętrznych krawędzi ław fundamentowych (lub osi) oraz oznacza się tak zwany poziom zera budynku.

Po wykonaniu tyczenia, aby mieć pewność co do jego poprawności dokonujemy pomiarów kontrolnych – sprawdzeniu podlegają m.in. miary pomiędzy wyznaczonymi punktami oraz przekątne.

Z wykonanych prac sporządzamy szkic tyczenia na którym widnieją m.in. rysunek obiektów projektowanych, dane konieczne do wytyczenia oraz dane zrealizowane w trakcie tyczenia wraz z miarami kontrolnymi wytyczonych elementów obiektu.

Szkic tyczenia to bardzo ważny dokument, którego oryginał dołączany jest do dziennika budowy. Szkic tyczenia powinien zawierać podpisy kierownika budowy oraz geodety uprawnionego, który wykonał tyczenie.

Kopia tego szkicu pozostaje do naszej dyspozycji.

Jeżeli zachodzi konieczność zmiany użytku na Bp „zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy” (np. wymagania banku odnośnie udzielenia transzy kredytu), składamy do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego operat z tyczenia budynku wraz z niezbędnymi dokumentami do wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków (m.in. wniosek właściciela do Starosty, decyzja o wyłączeniu działki z produkcji rolnej, wykaz zmian danych ewidencyjnych).

Ostatnią czynnością na tym etapie prac geodety na budowie jest obligatoryjny wpis do dziennika budowy potwierdzający geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie.

Warto tutaj nadmienić, że w odniesieniu do przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, przepisy Prawa Budowlanego jednoznacznie mówią, że jeżeli połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co realizowany budynek lub na działce do niej przyległej to nie muszą być one wytyczane przez geodetę. Podlegają one natomiast geodezyjnej inwentaryzacji w kolejnym etapie procesu inwestycyjnego.


Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy


Budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku muszą być zgodnie z prawem budowlanym po ich wybudowaniu zainwentaryzowane.

W związku z tym zachodzi konieczność sporządzenia niezbędnej dokumentacji, która uwidoczni ich rzeczywiste położenie na gruncie.

Dla podziemnych przyłączy narzuca się wymóg, by były one zainwentaryzowane przed ich zasypaniem.

Wykonanie takiej dokumentacji jest niezbędne dla inwestora, który do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie musi oprócz innych dokumentów dołączyć dokumentację geodezyjną.

Dokumentacja taka zawiera wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub odstępstwach od tego projektu i jest sporządzana przez geodetę uprawnionego.

Praca związana z geodezyjną inwentaryzacją budynku i przyłączeń podlega zgłoszeniu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przed jej rozpoczęciem.

Na podstawie pozyskanych danych dokonujemy pomiarów terenowych, które posłużą do ustalenia danych określających położenie i kształt wybudowanego obiektu jak również umożliwią wprowadzenie zmian m.in. w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych i budynków czy też w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu- w zakresie sieci uzbrojenia terenu.

Całość dokumentacji czyli operat techniczny z wykonanych pomiarów oraz obliczeń wraz z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przeznaczoną dla zamawiającego składamy do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Następnie dokumentacja podlega weryfikacji i jeżeli nie ma przeciwwskazań do przyjęcia jej do Zasobu Państwowego – dane dotyczące zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Klient dostaje od nas mapę z inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacją dotyczącą usytuowania obiektów budowlanych.

To oświadczenie, które musi być sporządzone przez geodetę uprawnionego zapewnia czy dany obiekt budowlany został w terenie usytuowany zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki lub też z odstępstwami, które muszą być dokładnie opisane czego dotyczą.

Taka dokumentacja trafia następnie do Klienta i jest częścią całości dokumentacji, którą trzeba złożyć do organu nadzoru budowlanego wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy.

Inspektorzy nadzoru aby wydać stosowną zgodę, kontrolują dokumentację, a przede wszystkim sprawdzają zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki, a także zgodność z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym w zadanym zakresie.

Jeżeli wszystko jest wykonane zgodnie z projektem i nadzór budowlany nie wnosi sprzeciwu, wówczas można rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego po zachowaniu ustawowego terminu.

Ważna uwaga:

Z punktu widzenia geodezyjnego proces budowy budynku mieszkalnego jest długotrwałym procesem budowlanym, w którym geodeta zaczyna brać udział jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, bowiem geodeta:

 • na wstępie - wykonuje mapę do celów projektowych.
 • następnie - tyczy budynek w terenie
 • a po wybudowaniu - wykonuje mapę z inwentaryzacji obiektów budowlanych

Dlatego aby ten proces przebiegł sprawnie, bardzo ważne jest prawidłowe wykonanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie której budynek zostanie przez projektanta poprawnie umiejscowiony na planie zagospodarowania działki.

Bardzo ważne jest tutaj zapewnienie wymaganych prawem odległości od granic działek nieruchomości sąsiednich.

W kolejnym etapie tyczenia obiektu budowlanego – ważne jest, by wyeliminować wszystkie nieścisłości dotyczące wymiarowania obiektu budowlanego na projekcie oraz na planie zagospodarowania działki wykonanej przez projektanta lub architekta.

To właśnie czyni geodeta, który te rozbieżności winien wyjaśnić w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz projektantem i doprowadzić do usunięcia wszelkich niejednoznaczności i pomyłek wynikłych na etapie projektowania obiektu budowlanego.

W ostatnim etapie to właśnie geodeta nanosi wcześniej wytyczony budynek na mapy i podpisuje oświadczenie, czy został on wykonany zgodnie z projektem.

Jeżeli wszystkie czynności wykonane są poprawnie od samego początku, wówczas Inwestor nie ma problemów z odbiorem budynku przez Nadzór budowlany.

Niestety zdarza się w praktyce i tak, że w wyniku splotu niejednoznaczności, omyłek czy też problemów granicznych, które w odpowiednim czasie nie zostały wyeliminowane, Nadzór budowlany niejednokrotnie nie może wydać zgody na użytkowanie obiektu, a w niektórych przypadkach zostaje nawet zmuszony do wydania decyzji o rozbiórce.

W przypadku budowy budynku mieszkalnego widać więc, że warto zadbać o dobrą obsługę geodezyjną od początku aż do końca budowy.

Dlatego nasza firma podejmuje się takiego zlecenia kompleksowo – od początku aż do końca budowy.

Podejmując z nami taką współpracę i podpisując stosowną umowę możesz liczyć, że w kwestiach geodezyjnych będziemy w trakcie procesu budowy Twojego domu zawsze do Twojej dyspozycji.

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

Zakładanie osnów realizacyjnych


Pomiary geodezyjne związane z projektowaniem, budową oraz eksploatacją zakładów i obiektów wykonuje się w nawiązaniu do państwowej osnowy geodezyjnej zakładając szczególny rodzaj osnowy jakim jest osnowa realizacyjna. Osnowa realizacyjna jest zakładana tylko wówczas, gdy dokładność istniejącej poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej jest zbyt niska do potrzeb inwestycji.

Najistotniejszym elementem tej osnowy jest jej stałość podczas trwania procesu inwestycyjnego.

Prawidłowo założona i wyrównana osnowa daje gwarancję dokładności i powtarzalności pomiarów geodezyjnych w czasie realizacji projektu. Ogromne znaczenie ma tutaj dostosowanie rozmieszczenia punktów osnowy do przewidywanego przebiegu prac na budowie, stopnia zagospodarowania terenu oraz jego ukształtowania, techniki pomiaru itp. Znaki geodezyjne należy umieścić w miarę możliwości równomiernie na terenie budowy oraz tak aby przetrwały jak najdłużej podczas budowy. Powinny być jak najbliżej realizowanego obiektu, a jednocześnie poza terenem jego oddziaływania, tak by spełniały wspomniane wcześniej kryterium stałości.

Prawidłowo założona osnowa jest gwarancją prawidłowości dalszych prac geodezyjnych w całym procesie budowy.

Kształt osnowy realizacyjnej jest ściśle uzależniony od realizowanego obiektu, zaś punkty osnowy mogą stanowić:

 • sieci (dowolnego kształtu lub regularna)
 • układy baz
 • sieci wydłużone np. ciągi poligonowe, łańcuchy trójkątów, które są zakładane najczęściej dla obiektów wydłużonych typu: torowiska, linie kolejowe, drogi
 • czworobok geodezyjny
 • sieć punktów mierzonych technikami pozycjonowania satelitarnego GNSS
 • sieć zintegrowana stanowiąca połączenie sieci kątowo-liniowych z punktami wyznaczonymi technikami pozycjonowania satelitarnego

Z reguły w obsłudze budowy stosuje się osnowę dwufunkcyjną, czyli posiadającą współrzędne X,Y oraz wysokość H w odpowiednich układach odniesienia. Technikę pomiaru i wyrównania osnowy realizacyjnej dostosowuje się do dokładności wymaganych przepisami oraz specyfikacji technicznej konkretnej inwestycji. Niezależnie od tego geodeta zawsze powinien dążyć do tego aby zapewnić jak najdokładniejszy pomiar elementów kątowo-liniowych oraz przewyższeń.

Po wykonaniu pomiarów pomiędzy punktami w sieci, taka osnowa podlega zawsze wyrównaniu ścisłemu metodą najmniejszych kwadratów Gaussa z uwzględnieniem błędności punktów nawiązania lub też z ich pominięciem.

Po przeprowadzeniu analizy dokładnościowej oraz wyrównania osnowy otrzymujemy średnie błędy współrzędnych oraz średni błąd położenia dla poszczególnych punktów. Na tej podstawie oraz na podstawie analizy wielkości i rozkładu poprawek do poszczególnych wielkości jesteśmy w stanie stwierdzić czy założona i wyrównana osnowa spełnia założenia dokładnościowe określone w specyfikacji technicznej inwestycji.

Dopiero po tak przeprowadzonym i zaakceptowanym wyrównaniu możemy przystąpić do geodezyjnego wyznaczania elementów konstrukcyjnych inwestycji na gruncie.

W przypadku zakładania osnów realizacyjnych metodami pozycjonowania satelitarnego, wpierw należy pozyskać dane obserwacyjne z pomiaru statycznego na punktach osnowy, a następnie opracować te dane w tzw. postprocessingu pozyskując wektory między punktami dx,dy,dz oraz macierz ich błędów.

W procesie zakładania osnów realizacyjnych bardzo ważnym czynnikiem są instrumenty pomiarowe, których używa się podczas pomiaru elementów konstrukcyjnych sieci, bowiem błędy średnie obserwacji przenoszą się w rezultacie na błędy położenia punktów w takiej sieci.

W naszej firmie do zakładania osnów realizacyjnych używamy głównie tachimetru zrobotyzowanego firmy Geodimeter model 610 DR.

Ten 3” tachimetr charakteryzuje się doskonałą jakością, solidnością i praktycznie nieograniczonymi możliwościami zastosowań w pomiarach geodezyjnych. Znamy ten instrument doskonale, bowiem w przeciągu kilkunastu lat właściciel firmy obsługiwał nim niejedną ważną budowę związaną z budownictwem kolejowym i drogowym łącznie z realizacją obiektów inżynierskich na tych obiektach.

Nasz instrument co roku przechodzi pełen serwis oraz posiada stosowne świadectwo sprawdzenia wystawiane przez firmę Geras z Warszawy.

Dzięki temu przede wszystkim my ale również i nasi klienci mamy pewność, że błędy instrumentalne związane z pomiarem poszczególnych wielkości kątowych i liniowych w sieci realizacyjnej są ograniczone do absolutnego minimum.


Wykonanie nowych i uzupełniających pomiarów oraz opracowań kartograficznych dla potrzeb projektowych


Opracowania te obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej koniecznej do wykonania projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W każdym przypadku przed przystąpieniem do pomiarów geodezyjnych w terenie, zgłaszamy prace geodezyjne Zasobu, skąd pozyskujemy niezbędne dane dotyczące granic działek, infrastruktury technicznej oraz szczegółów terenowych istniejących na danym terenie przeznaczonym pod inwestycję wraz z 30 metrowym pasem otaczającym ten teren.

W zależności od dokładności opracowania znajdującego się w Zasobie oraz w zależności od wymagań dokładnościowych nałożonych na opracowanie do celów projektowych analizujemy przydatność pozyskanych materiałów i podejmujemy decyzję o wykonaniu całkowicie nowego pomiaru lub też pomiarów uzupełniających.

Często już na etapie wykonywania mapy do celów projektowych korzystamy z wcześniej założonej i wyrównanej osnowy realizacyjnej, wówczas gdy dokładność istniejącej osnowy geodezyjnej jest zbyt mała w stosunku do wymogów nałożonych w specyfikacji technicznej inwestycji.

Rzetelnie wykonana mapa do celów projektowych charakteryzująca się przede wszystkim odpowiednią szczegółowością oraz dokładnością oddania wysokości szczegółów terenowych stanowi podstawę – bazę dla prawidłowego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu i generuje w dalszym etapie spore oszczędności np. użytych do budowy materiałów.

Mapa do celów projektowych powinna zawierać w swej treści wszystkie dane pochodzące z:

 • baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: GESUT, BDOT500, EGiB, BDSOG.
 • opracowań planistycznych oraz projektów budowlanych i innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę i przechowywanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, które dotyczą terenu projektowanej inwestycji oraz terenów sąsiednich
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, osie ulic itp.
 • bezpośredniego pomiaru - usytuowanie innych obiektów i szczegółów nieobjętych bazami danych, które zostały wskazane przez projektanta lub inwestora.

Dodatkowo dla potrzeb przygotowania inwestycji budowlanych, na wniosek uczestników procesu budowlanego podejmujemy się wykonania pomiarów mających na celu:

 • opracowanie przekrojów istniejących lub projektowanych tras, cieków lub zbiorników
 • ustalenie wielkości strzałki zwisu przewodów i prześwitu pod nimi
 • obliczenie mas ziemnych
 • określenie wysokości charakterystycznych punktów obiektów budowlanych oraz terenu
 • szczegółową inwentaryzację obiektów budowlanych planowanych do remontu w tym: elewacje budowli, rzuty poziome i pionowe pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych, rozmieszczenie urządzeń wewnątrz pomieszczeń.

Opracowanie kartograficzne wykonujemy w wersji numerycznej oraz analogowej.

Mapę sytuacyjno-wysokościową 2D w wersji numerycznej i w odpowiednim uzgodnionym formacie przekazujemy zleceniodawcy dopiero po oddaniu operatu technicznego z całości wykonanych prac do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz po uwierzytelnieniu oryginału opracowania przez organ.

Na życzenie klienta wykonujemy również Numeryczny Model Terenu TIN pochodzi z bezpośrednich pomiarów terenowych.


Obsługa budowy i montażu (wytyczanie obiektów w terenie)


Opracowania te obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej koniecznej do wykonania projektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W każdym przypadku przed przystąpieniem do pomiarów geodezyjnych w terenie, zgłaszamy prace geodezyjne Zasobu, skąd pozyskujemy niezbędne dane dotyczące granic działek, infrastruktury technicznej oraz szczegółów terenowych istniejących na danym terenie przeznaczonym pod inwestycję wraz z 30 metrowym pasem otaczającym ten teren.

W zależności od dokładności opracowania znajdującego się w Zasobie oraz w zależności od wymagań dokładnościowych nałożonych na opracowanie do celów projektowych analizujemy przydatność pozyskanych materiałów i podejmujemy decyzję o wykonaniu całkowicie nowego pomiaru lub też pomiarów uzupełniających.

Często już na etapie wykonywania mapy do celów projektowych korzystamy z wcześniej założonej i wyrównanej osnowy realizacyjnej, wówczas gdy dokładność istniejącej osnowy geodezyjnej jest zbyt mała w stosunku do wymogów nałożonych w specyfikacji technicznej inwestycji.

Rzetelnie wykonana mapa do celów projektowych charakteryzująca się przede wszystkim odpowiednią szczegółowością oraz dokładnością oddania wysokości szczegółów terenowych stanowi podstawę – bazę dla prawidłowego opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu i generuje w dalszym etapie spore oszczędności np. użytych do budowy materiałów.

Mapa do celów projektowych powinna zawierać w swej treści wszystkie dane pochodzące z:

 • baz danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: GESUT, BDOT500, EGiB, BDSOG.
 • opracowań planistycznych oraz projektów budowlanych i innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę i przechowywanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, które dotyczą terenu projektowanej inwestycji oraz terenów sąsiednich
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, osie ulic itp.
 • bezpośredniego pomiaru - usytuowanie innych obiektów i szczegółów nieobjętych bazami danych, które zostały wskazane przez projektanta lub inwestora.

Dodatkowo dla potrzeb przygotowania inwestycji budowlanych, na wniosek uczestników procesu budowlanego podejmujemy się wykonania pomiarów mających na celu:

 • opracowanie przekrojów istniejących lub projektowanych tras, cieków lub zbiorników
 • ustalenie wielkości strzałki zwisu przewodów i prześwitu pod nimi
 • obliczenie mas ziemnych
 • określenie wysokości charakterystycznych punktów obiektów budowlanych oraz terenu
 • szczegółową inwentaryzację obiektów budowlanych planowanych do remontu w tym: elewacje budowli, rzuty poziome i pionowe pomieszczeń i elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych, rozmieszczenie urządzeń wewnątrz pomieszczeń.

Opracowanie kartograficzne wykonujemy w wersji numerycznej oraz analogowej.

Mapę sytuacyjno-wysokościową 2D w wersji numerycznej i w odpowiednim uzgodnionym formacie przekazujemy zleceniodawcy dopiero po oddaniu operatu technicznego z całości wykonanych prac do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz po uwierzytelnieniu oryginału opracowania przez organ.

Na życzenie klienta wykonujemy również Numeryczny Model Terenu TIN pochodzi z bezpośrednich pomiarów terenowych.


Pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża i / lub pomiary odkształceń obiektu budowlanego


Pomiary przemieszczeń i odkształceń wykonujemy, jeżeli takie pomiary przewidziane są w projekcie budowlanym lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Wykonawca projektujący dany obiekt budowlany, który wymagał będzie obserwacji przemieszczeń i odkształceń powinien opracować projekt urządzeń pomiarowo – kontrolnych oraz w dalszym etapie skonsultować go z wykonawcą geodezyjnym, który będzie prowadził pomiary przemieszczeń i/lub odkształceń.

Teren, a w szczególności warstwy gruntu stanowiące podłoże budowlane oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne, które podczas budowy i montażu oraz w czasie eksploatacji są zagrożone przemieszczeniami i odkształceniami mającymi wpływ na bezpieczeństwo obiektów oraz prawidłową ich pracę, należy poddawać okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń lub co najmniej badaniom sporadycznym stosownie do przesłanek i wyników oceny stanu tych obiektów z innych źródeł.

Zakres i częstotliwość pomiarów przemieszczeń i odkształceń powinny być określone w projekcie inwestycji i w instrukcji eksploatacji budowli lub urządzenia technicznego, zaś wykonanie pomiaru stanu pierwotnego (wyjściowego) powinno nastąpić przed oddaniem obiektu do eksploatacji (użytkowania) lub przed próbami rozruchowymi.

Przemieszczenia to zmiana położenia punktów kontrolowanych nie spowodowana zmianą kształtu obiektu czyli obroty i translacje.

Odkształcenie to zmiana położenia punktów kontrolnych spowodowana zmianą kształtu obiektu czyli zmiana skali, ugięcie, wyboczenie i skręcenie.

Okresowe badanie przemieszczeń i odkształceń pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości obiektu budowlanego lub/i podłoża obiektu (np. nieprawidłowości wytrzymałości konstrukcji lub/i nierównomierne osiadanie gruntu), co stanowi podstawę do podjęcia odpowiednich czynności zabezpieczających.

Na obiektach, które zgodnie z projektem budowlanym podlegają w trakcie ich użytkowania okresowym badaniom przemieszczeń i odkształceń, zakłada się osnowę realizacyjną, specjalnie zaprojektowaną do wykonania pomiaru pierwotnego oraz pomiarów następnych, składającą się z:

 1. punktów kontrolowanych:
  • przyłożenia,
  • zaczepienia,
  • celowania
 2. stanowisk instrumentów pomiarowych związanych z badanym obiektem lub założonych w jego sąsiedztwie.

W wypadku pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego podłoża, do dokumentacji budowy należy dołączyć operat z tych pomiarów.

W projekcie pomiaru (badania) przemieszczeń i odkształceń określa się:

 • cel pomiaru,
 • rozmieszczenie punktów osnowy: stanowisk obserwacyjnych, punktów kontrolnych, punktów odniesienia,
 • rozmieszczenie punktów kontrolowanych (przyłożenia, zaczepienia, celowania),
 • kryteria dokładności pomiaru (osnowy i punktów kontrolowanych),
 • metody pomiaru i narzędzia pomiarowe,
 • harmonogram pomiarów,
 • sposób opracowania wyników pomiaru,
 • sposób identyfikacji stałego układu odniesienia w przypadku badań przemieszczeń bezwzględnych,
 • wymagany skład dokumentacji pomiarowo-obliczeniowej.

Dokumentacja pomiarów przemieszczeń i odkształceń obejmuje:

 1. projekt pomiaru przemieszczeń i odkształceń,
 2. dokumenty dotyczące osnowy:
  • sprawozdanie techniczne,
  • szkice osnowy,
  • opisy topograficzne punktów,
  • dzienniki pomiaru,
  • zestawienie zredukowanych obserwacji, przyjętych do wyrównania,
  • wykaz wyrównanych współrzędnych i wysokości;
 3. opisy stabilizacji punktów kontrolowanych i urządzeń pomiarowo-kontrolnych;
 4. dzienniki pomiarów;
 5. zestawienia wyników pomiarów;
 6. opracowania wyników pomiarów dostosowane do wymogów ich interpretacji;
 7. protokoły uzgodnień i posiedzeń dotyczących kontroli bezpieczeństwa obiektu, związane z wyznaczeniem przemieszczeń i odkształceń.

Operat z pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu lub jego podłoża wchodzi odpowiednio w skład dokumentacji budowy lub eksploatacji.

Wykonane pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektu dokumentujemy stosownymi uprawnieniami zawodowymi w dzienniku budowy.


Pomiary powykonawcze wybudowanych obiektów i urządzeń


Obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, a także wszelkiego rodzaju podziemne, naziemne oraz nadziemne sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza podlegają po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej ich położenie na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektów budowlanych, które ulegną zakryciu wymagają inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem.

Pomiary powykonawcze podlegają zgłoszeniu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zaś sporządzona dokumentacja geodezyjna umożliwia ustalenie danych, które określają położenie i kształt wybudowanych obiektów budowlanych oraz wprowadzenie zmian do państwowych baz danych m.in. do bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków czy też bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.

Tak sporządzoną kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przekazujemy kierownikowi budowy, bowiem zgodnie z Prawem Budowlanym do jego obowiązków należy przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Mapa zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, wchodzi w skład dokumentów, które dołączane są przez inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

W naszej działalności podchodzimy kompleksowo, rzetelnie i z dużym profesjonalizmem do tematu obsługi inwestycji.

Prawidłowo przygotowana mapa do celów projektowych, na której będzie oparty projekt zagospodarowania działki lub terenu , a następnie prawidłowe wyniesienie obiektu w terenie oraz jego poprawna realizacja przez wykonawcę prac budowlanych powodują, że zrealizowany obiekt budowlany jest zawsze zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu.


Pomiary kontrolne w czasie eksploatacji obiektów


Pomiarowi kontrolnemu podlegają obiekty i urządzenia techniczne, których warunkiem dopuszczenia do eksploatacji jest ich odbiór techniczny oparty na stwierdzeniu zrealizowania przewidzianych w projekcie technicznym warunków wymiarowych i geometrycznych. Pomiary kontrolne powtarza się w okresie eksploatacji w odstępach ustalonych przez odpowiednie przepisy dotyczące dozoru technicznego eksploatacji obiektów i urządzeń.

Dokładność tych pomiarów należy ustalać na podstawie wykazów dopuszczalnych odchyłek podanych w przepisach technicznych odbioru i eksploatacji.

Miernictwo górnicze

Dokumentacja geodezyjna do wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych


Inwestor, który zamierza rozpocząć poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, które nie są własnością Skarbu Państwa i których poszukiwanie zostało wyłączone spod obowiązku uzyskania koncesji np. złoża piasku, żwirów, surowców ilastych zobowiązany jest złożyć do odpowiedniego organu administracji geologicznej Projekt Robót Geologicznych, którego część graficzna powinna być wykonana na mapach do celów projektowych zatwierdzonej urzędowymi klauzulami.

Taką mapę wykonujemy zgłaszając pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i dokonując jej dokładnej aktualizacji na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych.

Po sporządzeniu wymaganych dokumentów do operatu technicznego oraz poświadczeniu mapy przez Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, przekazujemy opracowanie dla inwestora.

Na podstawie tej dokumentacji, w dalszym etapie będzie prowadzony ruch zakładu górniczego ale tylko w przypadku koncesji na eksploatację udzielonej przez Starostę.


Dokumentacja geodezyjna do wniosku o udzielenie koncesji


Chcąc wydobywać metodą odkrywkową surowce, które wykorzystywane są w budownictwie jak np. wapienie, dolomity, piaski czy żwiry, które nie są pod ścisłą kontrolą państwa, a chroni je prawo własności nieruchomości gruntowej, przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać koncesję, którą wydaje Minister Środowiska lub Marszałek Województwa lub Starosta – w zależności od skali przedsięwzięcia.

Ponadto przedsiębiorca dla inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko musi obowiązkowo złożyć wymaganą dokumentację do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do właściwego organu.

Do wniosków oprócz szeregu wymaganych dokumentów składanych do organu koncesyjnego niezbędne są również dokumenty kartograficzne pochodzące z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które sporządzane powinny być w sposób zgodny z wymogami dotyczącymi map górniczych wraz z oznaczeniem na tych mapach granic podziału terytorialnego kraju czy też na przykład granic terenu oraz obszaru górniczego.

Podejmujemy się przygotowania niezbędnej dokumentacji kartograficznej dla organu koncesyjnego oraz organu nadzoru górniczego oraz przejmujemy obowiązki związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości czy też z pozyskaniem stosownych map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów itp.


Prace dotyczące sporządzenia dokumentów kartograficznych wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej


Dla przedsiębiorców górniczych, którzy otrzymali koncesję na wydobycie surowców wydaną przez Ministra Środowiska lub Marszałka Województwa obowiązujące przepisy nakładają prowadzenie dokumentacji Mierniczo-Geologicznej na podstawie której prowadzony jest ruch zakładu górniczego.

W skład tej dokumentacji wchodzą dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne.

W przypadku dokumentów kartograficznych obowiązujące przepisy nakazują aby mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego lub mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności były sporządzane przy użyciu materiałów i dokumentów pozyskiwanych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji mierniczo-geologicznej zgłaszamy więc zamiar jej wykonania do właściwego miejscowo Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i na podstawie pozyskanych materiałów bazowych przystępujemy do ich aktualizacji poprzez wykonanie pomiarów terenowych.

Na tej podstawie sporządzamy mapy: wyrobisk górniczych, mapy specjalne, mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni, które podczas prowadzenia prac górniczych będą podlegały obowiązkowej i okresowej aktualizacji (raz na rok lub raz na 3 lata). Mapy wyrobisk górniczych oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego lub w granicach prowadzonej działalności wykonujemy jako opracowania 2D oraz jako modele przestrzenne.

Modele 3D mogą być bardzo pomocne przy rozliczaniu objętości mas ziemnych, gdzie należy zamieścić ich odpowiednie wartości w Operacie ewidencyjnym zasobów złoża kopaliny, który to musi być sporządzany co roku (w przypadku działalności prowadzonej na podstawie koncesji udzielonej przez Ministra Środowiska lub Marszałka Województwa) lub co trzy lata (w przypadku działalności prowadzonej na podstawie koncesji udzielonej przez Starostę).

Podstawą sporządzenia takiego operatu dla złóż kopalin stałych jest właśnie obmiar wyrobisk górniczych, z którego sporządza się niezbędne dokumenty pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej.

W przypadku kontroli Przedsiębiorcy przez organy nadzoru górniczego – cała dokumentacja jest badana w zakresie wymaganych przepisów prawa geologicznego i górniczego, aktualnego stanu na gruncie czy też w zakresie przepisów bhp dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Rzetelnie sporządzona i prowadzona dokumentacja mierniczo-geologiczna, którą przedsiębiorca górniczy ma obowiązek posiadać od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności stanowi podstawę do sporządzania innych wymaganych przepisami załączników mapowych np. załączników do planu ruchu zakładu górniczego.


Prace dotyczące projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych


Prace, które należy zgłaszać do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczą projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego, gdzie organem właściwym do wydania Dziennika Budowy i pełniącym zarazem funkcję organu nadzoru budowlanego jest właściwy miejscowo Okręgowy Urząd Górniczy.

Ponadto jeżeli przedsiębiorca wykonuje prace budowlane poza zakładem górniczym, które podlegają pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu do właściwego miejscowo organu nadzoru budowlanego, również zobowiązany jest wykonać niezbędną dokumentację geodezyjną podlegającą zgłoszeniu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Prace powyższe dotyczą wszelkich czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie i dzielą się w inwestycyjnym procesie budowlanym na:

 • wykonanie map do celów projektowych
 • wytyczenie geodezyjne obiektów budowlanych w terenie wraz z wpisem do dziennika budowy oraz sporządzeniem szkicu tyczenia
 • wykonanie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacją dotyczącą usytuowania obiektów budowlanych.

W naszej działalności wykonujemy te usługi kompleksowo.


Prace dotyczące sporządzania dokumentacji do celów prawnych


Oprócz prac związanych z projektowaniem i wykonywaniem robót budowlanych przedsiębiorca ma obowiązek ustawowy do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w ściśle określonym terminie liczonym od dnia powstania tych zmian w terenie.

Prace te również podlegają zgłoszeniu do właściwego miejscowo Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego celem wprowadzenia zmian do baz danych ewidencji gruntów i budynków.

Podejmujemy się kompleksowo wykonania prac związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w miarę postępu robót górniczych oraz przy pracach związanych z rekultywacją terenów pokopalnianych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, koncesji wydobywczych i innej dokumentacji prawnej.


Prace miernicze wykonywane w ruchu zakładu górniczego i nie podlegające zgłoszeniu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego


To wszelkie prace wykonywane w ruchu zakładu górniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę na którego został nałożony wymóg prowadzenia, posiadania oraz aktualizowania dokumentacji mierniczo-geologicznej w określonych prawem terminach (dla koncesji udzielonych przez Marszałka Województwa lub Ministra Środowiska).

Nasza firma oferuje sporządzanie map górniczych, które w swej treści zawierają informację dotyczącą terenu wokół prowadzonej działalności jak również przedstawiające sytuację we wkopie odkrywki w zadanych okresach czasowych.

Ponadto zapewniamy stały nadzór Mierniczego Górniczego polegający na zapewnieniu kontroli zgodności prowadzonych robót górniczych z planem ruchu zakładu górniczego oraz z wymaganiami określonymi w koncesji, jak również reprezentowanie Przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w kwestiach mierniczych na wypadek kontroli zakładu.

Oferujemy ponadto:

 • wyznaczanie filarów i półek ochronnych oraz kontrolowanie ewentualnego przekroczenia eksploatacją ich granic, jak i granic udokumentowanego złoża lub obszaru górniczego,
 • wykonywanie pomiarów określających wpływ robót górniczych na powierzchnię terenu górniczego,
 • wykonywanie pomiarów uzupełniających i kontrolnych,
 • prognozowanie i określanie deformacji powierzchni poeksploatacyjnej,
 • sporządzanie dokumentacji mierniczej dla potrzeb prowadzenia rekultywacji,
 • kontrola sposobów zagospodarowania terenów oraz opracowywanie wniosków dotyczących sposobu zagospodarowania lub przekazywania terenów zbędnych,
 • sporządzanie dokumentacji mierniczej zjawisk osuwiskowych, występujących w wyrobiskach górniczych i w rejonie zwałowisk,

Kontakt


mgr inż. Grzegorz Wydra

tel. +48 795 724 712

e-mail: g.wydra@terra-geodezja.pl

 • geodeta uprawniony, mierniczy górniczy

mgr Krzysztof Kospin

tel. +48 502 522 323

e-mail: k.kospin@terra-geodezja.pl

 • geodeta