Pomiary inżynierskie Gdynia

Pomiary specjalne Gorzów
Sierpień 21, 2019
Pomiary inżynierskie Kalisz
Sierpień 21, 2019
pomiar suwnic

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC Gdynia

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni poziomej oraz pionowej, a także sporządzamy następujące wykresy:

 • odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
 • strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
 • odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
 • przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
 • różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
 • różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient uzyskuje pełny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na podstawie którego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na odpowiednim nastawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie zdobytych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o ustalone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi w celu przedstawienia faktycznej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

Więcej informacji na stronie : Terra Geodezja Pomiary inżynierskie suwnic

POMIARY GEODEZYJNE LINII NAPIĘCIOWYCH

Wykonujemy pomiary dotyczących montażu słupów oraz linii napięciowych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle istotne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki tym pomiarom można usunąć ryzyko przybliżania linii do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

 • wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
 • geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
 • geodezyjny nadzór nad montażem przewodów powiązany z gwarancją wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się także wykonywaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości stałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH Gdynia

Wykonujemy pomiary okresowe przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: kominy, wieże i silosy, które polegają na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest określenie zakresu przechyłu budowli.
 • pionowości celem oszacowania nasilenia wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina przeprowadzamy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań ściany basenu,
 • względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Gdynia

Wykonujemy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów stosując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa oraz czy są zgodne z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w trakcie budowy, ale także z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody oraz instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umiejscawiane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary umożliwiające dokładną kontrolę, wskazującą poprawność realizacji albo poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest ciągle jednym z częstych rozwiązań, dzięki którym powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymagania jakościowe oraz odznaczają się wytrzymałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak istotne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania takich pomiarów geodezyjnych jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz ze wskazaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, konieczne w procesie budowlanym w części projektowej, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je łącznie z niezbędną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary cechują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie różne czynności z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego realizowania prac w czasie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

 • hal przemysłowych,
 • budynków użyteczności publicznej
 • dróg oraz obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.terra-geodezja.pl

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je poprzez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich rodzaju. Stosowane algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości między węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W wyniku odpowiednich procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient ma pewność, że wykonany model jest zgodny z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

 • przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
 • dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej pracy nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktualizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy także prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie: Terra Geodezja Pomiary inżynierskie – miernictwo górnicze

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne polegające na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, z zastosowaniem sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robo tycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient uzyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką dokładnością.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w sposób szczegółowy obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się również ich analizy oraz sporządzamy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.