Pomiary inżynierskie Koszalin

Pomiary specjalne Konin
Sierpień 21, 2019
Pomiary specjalne Gorzów
Sierpień 21, 2019

POMIARY SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni poziomej oraz pionowej, a także przygotowujemy następujące wykresy:

 • odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
 • strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
 • odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
 • podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
 • różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
 • różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient odbiera pełny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na na bazie czego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na odpowiednim ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na bazie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

Więcej informacji na stronie : Terra Geodezja Pomiary inżynierskie suwnic

POMIARY LINII NAPIĘCIOWYCH

Przeprowadzamy pomiary związane z montażem słupów i przewodów napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki takim pomiarom można usunąć ryzyko przybliżania przewodów do dróg i zabudowań.

W tym zakresie zapewniamy:

 • wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
 • nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
 • nadzór geodezyjny nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się również wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy okresowe pomiary przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: wieże, kominy i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest określenie zakresu przechyłu budowli.
 • pionowości w celu określenia przyrostu wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu komina, wieży czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się także pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań ściany basenu,
 • względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa i czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale także z czasem zużywalności budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań stosujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy również geodezyjne pomiary pozwalające na precyzyjną kontrolę, wskazującą poprawność realizacji lub poziom odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla struktur stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest ciągle jednym z częstych rozwiązań, przy udziale których powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymagania jakościowe oraz odznaczają się trwałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak istotne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania tych pomiarów geodezyjnych jest ocenienie rzeczywistych parametrów geometrycznych, wykonanego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, które są konieczne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary charakteryzują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego realizowania prac w czasie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

 • hal przemysłowych,
 • budynków użyteczności publicznej
 • dróg i obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.terra-geodezja.pl

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je przez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich typu. Stosowane algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości między węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W rezultacie odpowiednich procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

 • sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
 • dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki wieloletniej praktyce geodezyjnej obsługi kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej pracy nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w razie urzędowych czynności kontrolnych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktualizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy także prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie: Terra Geodezja Pomiary specjalne – miernictwo górnicze

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne które polegają na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, z zastosowaniem sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią precyzyjnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robo tycznymi, dzięki czemu Klient uzyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką dokładnością.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz sporządzamy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.