Pomiary inżynierskie Opole

terra-geodezja
Pomiary specjalne Ełk
Sierpień 21, 2019
Pomiary specjalne Konin
Sierpień 21, 2019
pomiar linii napieciowych terra geodezja

POMIARY SUWNIC Opole

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a do tego sporządzamy takie wykresy:

 • odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
 • strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
 • różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
 • podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
 • różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
 • różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient uzyskuje pełny operat pomiarowy łącznie z obliczeniami i wykresami na na bazie czego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na prawidłowym nastawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na początkowym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na bazie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

Dane kontaktowe znajdują się na stronie : Terra Geodezja Pomiary specjalne suwnic

POMIARY GEODEZYJNE LINII ENERGETYCZNYCH Opole

Przeprowadzamy pomiary dotyczących montażu słupów i linii napięciowych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki takim pomiarom można wyeliminować ryzyko zbliżania kabli do dróg i zabudowań.

W tej dziedzinie zapewniamy:

 • wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
 • geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
 • nadzór geodezyjny nad montażem przewodów związany z gwarancją wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się też sporządzaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości stałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH Opole

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: kominy, wieże i silosy, polegające na precyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest określenie stopnia przechyłu budowli.
 • pionowości celem oszacowania nasilenia wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu wieży, komina czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się także pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań ściany basenu,
 • względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są wykonywane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w trakcie budowy, ale także z czasem eksploatacji budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, konieczny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy ocenianiu osiadań i przemieszczeń wykorzystujemy metody oraz instrumenty, które pozwalają na zachowanie najlepszych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umiejscawiane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy również geodezyjne pomiary umożliwiające dokładną kontrolę, wykazującą poprawność realizacji lub poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla struktur stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest ciągle jednym z częstszych rozwiązań, dzięki którym wznoszone konstrukcje budowlane, spełniają wysokie kryteria jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były precyzyjne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania takich pomiarów geodezyjnych jest ocenienie faktycznych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz ze wskazaniem odchyłek od wartości zawartych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są niezbędne w procesie budowlanym w części projektowej, w czasie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je łącznie z potrzebną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do sfinalizowania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary cechują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje wiele czynności z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego wykonania prac w czasie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

 • hal przemysłowych,
 • budynków użyteczności publicznej
 • dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie: www.terra-geodezja.pl

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je przez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które formułują siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich typu. Odpowiednie algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości pomiędzy punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W wyniku odpowiednich procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model pokrywa się z rzeczywistością.

Ponadto w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

 • przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
 • dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w razie urzędowych czynności kontrolnych.

Sporządzamy konieczną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy również zarządzanie spraw geodezyjnych powiązanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie: Terra Geodezja Pomiary inżynierskie – miernictwo górnicze

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, z zastosowaniem sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robo tycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient uzyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zdobytych informacji przygotowujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz sporządzamy dodatkowe wizualizacje oraz obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.