POMIARY SPECJALNE

Pomiary suwnic:

Badamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej oraz sporządzamy wykresy:
 • odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej
 • strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej
 • różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu
 • przekrojów podłużnych szyn suwnicy
 • różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
 • różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient otrzymuje kompletny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na podstawie którego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na prawidłowym ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie badanie geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej poprawionej geometrii toru jezdnego.

Pomiary linii napięciowych:

Wykonujemy pomiary związane z ustawianiem słupów oraz montażem przewodów.

W tym zakresie zapewniamy:
 • wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
 • geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
 • geodezyjny nadzór nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się również wykonywaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (drzewa, inne linie napięciowe, budynki, itp.).

Pomiary masywnych budowli wieżowych:

Wykonujemy okresowe pomiary przemieszczeń dla kominów, wież i silosów polegające na:

 • pomiarze osiadań fundamentu lub podstawy budowli celem określenia przechyłu budowli.
 • pomiarze pionowości celem określenia przyrostu wygięć budowli (odkształcenia budowli w czasie).

Wyznaczanie kształtu osi komina przeprowadzamy metodą dwusiecznych kierunków stycznych.

Zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina w formie wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na:
 • pomiarze osiadań ściany basenu
 • pomiarze względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

Pomiary przemieszczeń, osiadań i obrotów obiektów budowlanych:

Wykonujemy badania osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań stosujemy metody oraz instrumenty pozwalające na zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane w sposób trwały na badanych obiektach.

Pomiary elementów prefabrykowanych:

Wykonujemy pomiary pozwalające na kontrolę poprawności wykonania elementów prefabrykowanych dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Celem takich pomiarów jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych wykonanego elementu wraz z podaniem odchyłek od wartości projektowych. Klient otrzymuje wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 2D lub 3D.

Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy:

W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:
 • hal przemysłowych
 • budynków użyteczności publicznej
 • dróg oraz obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.
Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo na naszej stronie: www.terra-geodezja.pl

Sporządzanie numerycznych modeli terenu:

W naszej ofercie znajdą Państwo również opracowania przestrzenne tzw. Modele numeryczne XYZ.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu.

W wyniku odpowiednich procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient ma pewność, że wykonany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.
 • sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
 • dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

Miernictwo górnicze:

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego nad prowadzonymi pomiarami i sporządzaną dokumentacją.

Więcej informacji w tym zakresie znajdą Państwo na naszej stronie: www.terra-geodezja.pl

Pomiary dna zbiorników wodnych i cieków oraz zakładów górniczych prowadzących eksploatację spod lustra wody:

Wykonujemy pomiary polegające na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków przy użyciu sonaru.

Pomiary te łączymy z technologią precyzyjnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robo tycznymi, dzięki czemu Klient pozyskuje obraz dna zbiornika odwzorowany z wysoką dokładnością.

Opracowania graficzne wykonujemy jako modele 3D oraz na życzenie Klienta dokonujemy ich analizy oraz sporządzamy dodatkowe wizualizacje oraz obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które prowadzą eksploatację spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Kontakt


mgr inż. Grzegorz Wydra

tel. +48 795 724 712

e-mail: g.wydra@terra-geodezja.pl

 • geodeta uprawniony, mierniczy górniczy

mgr Krzysztof Kospin

tel. +48 502 522 323

e-mail: k.kospin@terra-geodezja.pl

 • geodeta