USŁUGI

Geodezja dla klientów indywidualnych:

Oferujemy pełen wachlarz usług, począwszy od etapu prac prawnych związanych ze wznowieniem znaków granicznych/wyznaczeniem punktów granicznych, ustaleniem przebiegu granic, poprzez wstępny projekt podziału/projekt podziału nieruchomości, a skończywszy na geodezyjnej obsłudze inwestycji, czyli na opracowaniu map do celów projektowych, geodezyjnym wyznaczeniu obiektów budowlanych w terenie oraz wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

Dzięki współpracy z nami już na wstępnym etapie Twoich planów i przedsięwzięć związanych z pomiarami oraz dokumentacją geodezyjną zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci na komfort w przyszłości, a ulokowane w inwestycję środki będą procentowały.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, zaś wycenę usługi wykonujemy dopiero po dokładnej analizie dostępnych materiałów Zasobu Państwowego oraz po dokonaniu oględzin na gruncie.

Dlatego klient zawsze ma pewność za co płaci oraz gwarancję, że zlecona usługa wykonana będzie solidnie w terenie, zaś materiały powstałe z jej wykonania zostaną wprowadzone do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Geodezja inżynieryjno - przemysłowa:

Usługi z zakresu geodezji inżynieryjno - przemysłowej obejmują geodezyjną obsługę inwestycji i skierowane są do firm z branży budowlanej oraz firm zajmujących się zarządzaniem procesem inwestycyjnym.

Wykonujemy precyzyjne pomiary, które są niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, poprzez realizację inwestycji, a skończywszy na sporządzeniu szczegółowej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych.

Również dla obiektów inżynierskich już istniejących wykonujemy badania, aby stwierdzić poprawność ich działania czy też monitorować zachowanie tych obiektów w czasie.

Pod pojęciem geodezyjnej obsługi inwestycji rozumiemy prace geodezyjne dla potrzeb:

 • budownictwa przemysłowego - zakłady przemysłowe i pojedyncze obiekty przemysłowej komunikacji, koleje, drogi, ulice, place, tunele, mosty, wiadukty, lotniska, drogi wodne, porty morskie i rzeczne.
 • urządzeń inżynieryjnych oraz urządzeń im towarzyszących takich jak kominy, chłodnie kominowe, maszty, itp.
 • obiektów budownictwa wodnego oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Prace przy obiektach i urządzeniach inżynieryjnych i przemysłowych są złożone i w trakcie trwania procesu budowlanego składają się na nie m.in.

 • zakładanie osnów realizacyjnych
 • wykonanie nowych i uzupełniających pomiarów oraz opracowań kartograficznych dla potrzeb studialnych i projektowych
 • obsługa budowy i montażu (wytyczanie obiektów w terenie)
 • pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża i/lub pomiary odkształceń obiektu budowlanego
 • pomiary powykonawcze wybudowanych obiektów i urządzeń
 • pomiary kontrolne w czasie eksploatacji obiektów

Te wszystkie działania obejmujące czynności geodezyjne związane z budownictwem przemysłowym są w Polsce reglamentowane posiadaniem stosownych uprawnień zawodowych z zakresu czwartego „geodezyjna obsługa inwestycji”.

Rodzajami obiektów budowlanych przy budowie których geodeci wykonujący samodzielne funkcje związane z obsługą geodezyjną powinni posiadać uprawnienia zawodowe z zakresu „geodezyjna obsługa inwestycji” są obiekty dla których Ustawa Prawo Budowlane przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego.

Wykaz tych obiektów wymienia rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U nr 138, poz. 1554).

Takie stanowisko zajął Główny Geodeta Kraju w piśmie nr NL-650-215-2005 z 17 lutego 2005 r.

W naszej firmie posiadamy stosowne uprawnienia do obsługi tych obiektów.

Miernictwo górnicze:

Posiadamy bogate doświadczenie w geodezyjnej obsłudze dużych kopalń odkrywkowych w Polsce i na świecie i dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom naszych klientów.

W przypadku prac mierniczych wykonywanych dla przedsiębiorców górniczych, podlegamy bezpośrednio odpowiedzialnością pod organy nadzoru górniczego - posiadamy uprawnienia mierniczego górniczego oraz uprawnienia Kierownika Ruchu dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

W naszej działalności podejmujemy się długofalowej współpracy z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Sporządzamy niezbędną dokumentację mierniczą wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktualizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych dbając o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy również prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej– posiadamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

W swojej ofercie łączymy zagadnienia z zakresu:

 • geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych podlegających zgłoszeniu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
 • czynności prawnych takich jak podziały nieruchomości czy też zmiany użytków gruntowych w wymaganych przepisami ustawy terminach
 • miernictwa górniczego i sporządzania dokumentacji mierniczo – geologicznej dla potrzeb prowadzenia ruchu zakładu górniczego

Jeśli w swojej działalności potrzebujesz wsparcia oraz profesjonalnego kompleksowego działania to zapraszamy do nawiązania z nami współpracy.

Kontakt


mgr inż. Grzegorz Wydra

tel. +48 795 724 712

e-mail: g.wydra@terra-geodezja.pl

 • geodeta uprawniony, mierniczy górniczy

mgr Krzysztof Kospin

tel. +48 502 522 323

e-mail: k.kospin@terra-geodezja.pl

 • geodeta