Pomiary inżynierskie Sopot

Pomiary specjalne Łódź
Sierpień 22, 2019
Pomiary inżynierskie Zakopane
Sierpień 22, 2019

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni poziomej oraz pionowej, a do tego sporządzamy następujące wykresy:

 • odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
 • strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
 • różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
 • podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
 • różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
 • różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient odbiera pełny operat pomiarowy łącznie z wyliczeniami i wykresami na na bazie czego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na właściwym ustawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni poziomej i pionowej.

Zadanie to obejmuje we początkowym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na bazie uzyskanych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o założone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia rzeczywistej poprawionej geometrii toru jezdnego.

Więcej informacji na stronie : Terra Geodezja Pomiary inżynierskie suwnic

POMIARY GEODEZYJNE LINII NAPIĘCIOWYCH

Przeprowadzamy pomiary związane z montażem słupów oraz linii napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować niebezpieczeństwo przybliżania kabli do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

 • wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
 • geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
 • geodezyjny nadzór nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się też wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości stałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy pomiary okresowe przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: kominy, wieże i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest określenie stopnia przechyłu budowli.
 • pionowości celem określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina przeprowadzamy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu wieży, komina czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań ściany basenu,
 • względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są wykonywane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz ich zgodność z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te realizuje się w czasie budowy, ale również z czasem zużywalności budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, konieczny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najlepszych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy również geodezyjne pomiary umożliwiające precyzyjną kontrolę, wykazującą prawidłowość wykonania albo poziom odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest ciągle jednym z częstszych rozwiązań, dzięki którym powstające konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie wymagania jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak istotne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były precyzyjne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania takich pomiarów geodezyjnych jest ocenienie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas precyzyjne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, konieczne w procesie budowlanym w części projektowej, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je łącznie z niezbędną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola prawidłowego realizowania prac w czasie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

 • hal przemysłowych,
 • budynków użyteczności publicznej
 • dróg i obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.terra-geodezja.pl

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je przez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Stosowane algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości pomiędzy punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W rezultacie właściwych procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model jest zgodny z rzeczywistością.

Dodatkowo w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

 • sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
 • dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie obsługi geodezyjnej Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej pracy nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w razie kontrolnych czynności urzędowych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy również prowadzenie spraw geodezyjnych powiązanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie odpowiednie uprawnienia geodezyjne.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie: Terra Geodezja Pomiary inżynierskie – miernictwo górnicze

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, przy zastosowaniu sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robo tycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką precyzją.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w szczegółowy sposób odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy także ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.