Pomiary specjalne Łódź

terra-geodezja-picture-of-construction-engineer-working-on-building-site-a
Pomiary specjalne Grudziądz
Sierpień 22, 2019
Pomiary inżynierskie Sopot
Sierpień 22, 2019

PRECYZYJNE POMIARY SUWNIC Łódź

Badamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a do tego sporządzamy takie wykresy:

 • odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
 • strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
 • odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
 • przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
 • różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
 • różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient odbiera kompletny operat pomiarowy wraz z wyliczeniami i wykresami na w oparciu o co może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na prawidłowym ustawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni pionowej i poziomej.

Zadanie to zawiera na początkowym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na podstawie zdobytych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi w celu przedstawienia rzeczywistej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

Więcej informacji na stronie : Terra Geodezja Pomiary inżynierskie suwnic

POMIARY LINII ENERGETYCZNYCH

Przeprowadzamy pomiary związane z montażem słupów oraz linii energetycznych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować ryzyko przybliżania kabli do dróg i zabudowań.

W tej dziedzinie zapewniamy:

 • wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
 • nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
 • nadzór geodezyjny nad montażem przewodów związany z gwarancją wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się również sporządzaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz ocenianiem wysokości stałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: kominy, wieże i silosy, polegające na precyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest oszacowanie zakresu przechyłu budowli.
 • pionowości w celu określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina przeprowadzamy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie faktycznego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się też okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań ściany basenu,
 • względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Łódź

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są przeprowadzane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa oraz ich zgodność z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale także z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, potrzebny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy ocenianiu osiadań i przemieszczeń wykorzystujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy także geodezyjne pomiary pozwalające na dokładną kontrolę, wskazującą poprawność realizacji lub poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, przy udziale których powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie kryteria jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i większym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak istotne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były dokładne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego łącznie z podaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas precyzyjne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, niezbędne w procesie budowlanym w części projektowej, w czasie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu szczegółowej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je łącznie z potrzebną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola właściwego realizowania prac w czasie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

 • hal przemysłowych,
 • budynków użyteczności publicznej
 • dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie: www.terra-geodezja.pl

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je przez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Stosowane algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości pomiędzy punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W rezultacie odpowiednich procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient ma pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

 • przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
 • dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki wieloletniej praktyce obsługi geodezyjnej kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej działalności nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w razie kontrolnych czynności urzędowych.

Sporządzamy niezbędną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy również zarządzanie spraw geodezyjnych powiązanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: Terra Geodezja Pomiary inżynierskie – miernictwo górnicze

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne polegające na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, przy zastosowaniu sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robo tycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient pozyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się również ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.