Pomiary specjalne Grudziądz

Pomiary inżynierskie Kalisz
Sierpień 21, 2019
Pomiary specjalne Łódź
Sierpień 22, 2019
terra-geodezja-picture-of-construction-engineer-working-on-building-site-a

PRECYZYJNE POMIARY SUWNIC

Badamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, a także przygotowujemy następujące wykresy:

 • odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
 • strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
 • różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
 • przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
 • różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
 • różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient otrzymuje kompletny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na w oparciu o co może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na właściwym nastawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni pionowej i poziomej.

Zadanie to obejmuje we wstępnym etapie badanie geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie zdobytych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o ustalone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia faktycznej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

Szczegóły na stronie : Terra Geodezja Pomiary inżynierskie suwnic

POMIARY GEODEZYJNE LINII NAPIĘCIOWYCH

Wykonujemy pomiary dotyczących montażu słupów i przewodów energetycznych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można ograniczyć niebezpieczeństwo przybliżania kabli do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

 • wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
 • nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
 • geodezyjny nadzór nad montażem przewodów powiązany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się też wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH Grudziądz

Przeprowadzamy pomiary okresowe przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: kominy, wieże i silosy, które polegają na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
 • pionowości w celu oszacowania nasilenia wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wytyczenie kształtu osi komina przeprowadzamy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w formie precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się też pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań ściany basenu,
 • względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Grudziądz

Wykonujemy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa i ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w czasie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, potrzebny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy określaniu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy także geodezyjne pomiary umożliwiające precyzyjną kontrolę, wskazującą prawidłowość realizacji lub stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest wciąż jednym z częstszych rozwiązań, przy udziale których wznoszone konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie wymagania jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i większym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak ważne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były precyzyjne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania takich pomiarów geodezyjnych jest określenie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są konieczne w procesie budowlanym w części projektowej, w czasie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną, konieczną do sfinalizowania projektu budowlanego.

Wykorzystujemy sprzęt, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary cechują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje wiele czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola prawidłowego realizowania prac w trakcie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W ramach naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

 • hal przemysłowych,
 • budynków użyteczności publicznej
 • dróg oraz obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.terra-geodezja.pl

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdą Państwo również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Tworzy się je poprzez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich typu. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości pomiędzy punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W rezultacie właściwych procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model jest zgodny z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

 • sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
 • dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej działalności nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w przypadku kontrolnych czynności urzędowych.

Sporządzamy niezbędną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy także zarządzanie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie: Terra Geodezja Pomiary inżynierskie – miernictwo górnicze

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, przy zastosowaniu sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robo tycznymi, dzięki czemu Klient pozyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką dokładnością.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w szczegółowy sposób obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy także ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje oraz obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które prowadzą eksploatację spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.