Pomiary inżynierskie Kalisz

pomiar suwnic
Pomiary inżynierskie Gdynia
Sierpień 21, 2019
terra-geodezja-picture-of-construction-engineer-working-on-building-site-a
Pomiary specjalne Grudziądz
Sierpień 22, 2019

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC Kalisz

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni poziomej oraz pionowej, a do tego opracowujemy takie wykresy:

 • odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
 • strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
 • różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
 • przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
 • różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
 • różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient uzyskuje pełny operat pomiarowy łącznie z obliczeniami i wykresami na na bazie czego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na prawidłowym nastawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

Zadanie to zawiera na początkowym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na podstawie zdobytych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o ustalone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi w celu przedstawienia rzeczywistej poprawionej geometrii toru jezdnego.

Więcej informacji na stronie : Terra Geodezja Pomiary inżynierskie suwnic

POMIARY LINII NAPIĘCIOWYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów i przewodów energetycznych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie wydłużają się w lecie, a skracają zimą. Dzięki takim pomiarom można wyeliminować ryzyko przybliżania linii do dróg i zabudowań.

W tej dziedzinie zapewniamy:

 • wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
 • geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
 • nadzór geodezyjny nad montażem przewodów związany z gwarancją wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się również wykonywaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy pomiary okresowe przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: wieże, kominy i silosy, które polegają na precyzyjnych pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
 • pionowości w celu określenia przyrostu wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: XY, ZX, ZY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się też okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań ściany basenu,
 • względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kalisz

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są wykonywane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane zachowują warunki bezpieczeństwa oraz ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, dlatego że jest to niezbędny element, potrzebny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań stosujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najlepszych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Kalisz

Wykonujemy także geodezyjne pomiary umożliwiające precyzyjną kontrolę, wskazującą prawidłowość wykonania albo stopień odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla struktur stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest ciągle jednym z częstszych rozwiązań, przy udziale których powstające konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie kryteria jakościowe oraz odznaczają się trwałością i zwiększonym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak ważne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były dokładne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania takich pomiarów geodezyjnych jest ocenienie faktycznych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas precyzyjne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu szczegółowej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary charakteryzują się wysoką jakością i dokładnością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje wiele czynności w ramach budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola prawidłowego realizowania prac w czasie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W zakresie naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

 • hal przemysłowych,
 • budynków użyteczności publicznej
 • dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.terra-geodezja.pl

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je poprzez łączenie najbliższych sobie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę trójkątów lub kwadratów, w zależności od ich typu. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości między punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W wyniku odpowiednich procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model jest zgodny z rzeczywistością.

Ponadto na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

 • sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
 • dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki wieloletniej praktyce obsługi geodezyjnej Polskich i zagranicznych kopalń odkrywkowych.

W naszej pracy nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Sporządzamy niezbędną dokumentację mierniczą, wymaganą przez przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz modernizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy także prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: Terra Geodezja Pomiary specjalne – miernictwo górnicze

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne które polegają na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, z zastosowaniem sonaru.

Pomiary geodezyjne łączymy z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robo tycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient uzyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zdobytych informacji przygotowujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w szczegółowy sposób odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się także ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.