Pomiary specjalne Gorzów

Pomiary inżynierskie Koszalin
Sierpień 21, 2019
pomiar suwnic
Pomiary inżynierskie Gdynia
Sierpień 21, 2019

NUL


POMIARY SUWNIC

Analizujemy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni pionowej oraz poziomej, a do tego przygotowujemy takie wykresy:

 • odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
 • strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
 • różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
 • przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
 • różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
 • różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient odbiera pełny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na podstawie którego może dokonać oceny jakości jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na właściwym nastawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni pionowej i poziomej.

Zadanie to obejmuje we początkowym etapie analizę geometrii jezdni suwnicowej, a w dalszym ciągu na bazie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi celem przedstawienia faktycznej poprawionej geometrii toru jezdnego.

Więcej informacji na stronie : Terra Geodezja Pomiary inżynierskie suwnic

POMIARY LINII NAPIĘCIOWYCH

Przeprowadzamy pomiary dotyczących montażu słupów oraz przewodów energetycznych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość punktów zawieszenia kabli oraz słupów, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować ryzyko przybliżania przewodów do dróg i zabudowań.

W tej dziedzinie zapewniamy:

 • wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
 • geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
 • geodezyjny nadzór nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się również sporządzaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy pomiary okresowe przemieszczeń dla masywnych budowli, takich jak: kominy, wieże i silosy, które polegają na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
 • pionowości w celu oszacowania przyrostu wygięć budowli (to jest: zniekształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy zastosowaniu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci dokładnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

 • osiadań ściany basenu,
 • względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Gorzów

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są wykonywane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa i czy są zgodne z normami budowlanymi i konstrukcyjnymi. Pomiary te są realizowane w trakcie budowy, ale także z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, konieczny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy określaniu przemieszczeń i osiadań wykorzystujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy także geodezyjne pomiary pozwalające na dokładną kontrolę, wskazującą prawidłowość realizacji lub stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla struktur stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest ciągle jednym z częstszych rozwiązań, dzięki którym powstające konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie wymogi jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak istotne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były precyzyjne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem przeprowadzania tych pomiarów geodezyjnych jest ocenienie faktycznych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz ze wskazaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas precyzyjne wartości poprawek łącznie z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 2D lub 3D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, które są niezbędne w procesie budowlanym w części projektowej, w czasie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary cechują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności w ramach budownictwa ogólnego i przemysłowego i komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego realizowania prac w trakcie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

 • hal przemysłowych,
 • budynków użyteczności publicznej
 • dróg oraz obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.terra-geodezja.pl

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je przez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Odpowiednie algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości pomiędzy węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W rezultacie właściwych procedur stosowanych już na etapie pomiaru, Klient ma pewność, że wykonany model pokrywa się z rzeczywistością.

Ponadto w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

 • przygotować przekroje w zadanych liniach odniesienia
 • dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet największym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie obsługi geodezyjnej kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej pracy nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w przypadku kontrolnych czynności urzędowych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz modernizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o bezpieczeństwo i spokój klienta.

Przejmujemy także zarządzanie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie odpowiednie uprawnienia geodezyjne.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: Terra Geodezja Pomiary specjalne – miernictwo górnicze

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, z zastosowaniem sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią dokładnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robo tycznymi, dzięki czemu Klient uzyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą dokładnością.

Na podstawie zgromadzonych informacji przygotowujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w szczegółowy sposób odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz opracowujemy dodatkowe wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody gwarantujemy stały nadzór mierniczego górniczego.

Komentarze są wyłączone.